Algemene Voorwaarden

Excellent Evenementenservice vof (EES)
Jeustraat 15 
6367 ET Voerendaal

Alle verhuurprijzen zijn inclusief bezorgen in de regio Zuid Limburg.
Vermelde prijzen excl. 19% BTW.

De prijzen zijn gebaseerd op één weekend  (2 dagen) de bezorgdag niet meegerekend.

Voor elke daarop volgende dag geldt een toeslag van 20% van de  huurprijs.
( tenzij anders over een gekomen ).
 
Artikel 01 De Huurovereenkomst 
De overeenkomst voor het huren van de roerende goederen komt tot stand op het moment dat de overeenkomst door de klant is getekend en gaat in op het moment dat de huurder de goederen aangeleverd krijgt.
De overeenkomst eindigt op het moment dat de goederen in correcte staat worden aangereikt (einde overeengekomen termijn) door de huurder, en opgehaald worden door een afgevaardigde van EES.
 
Artikel 02 Eigenaar 
Alle gehuurde goederen blijven eigendom van de verhuurder.
 
Artikel 03 Verrekening borgsom (indien van toepassing )
Al hetgeen huurder na beëindiging van de huur nog aan de verhuurder schuldig is terzake van nog onbetaalde geleden schade, kan door de verhuurder worden verhaald op de borgsom, zulks onverlet diens recht om aanvullende schadevergoeding van huurder te vorderen. De huurder verplicht zich om alle geleden schade te vergoeden aan de verhuurder.
 
Artikel 04 Risico van gehuurde goederen
Gedurende de huurtijd zijn alle risico’s van het gehuurde voor de huurder. EES is niet aansprakelijk voor enige schade – hoe ook ontstaan – welke de goederen na afgifte aan huurder mocht oplopen , noch ook voor daardoor ontstane indirecte schade.
 
Artikel 05 Gebruik
De huurder zal zorg dragen dat de gehuurde artikelen gebruikt worden voor het doel waarvoor ze bestemd zijn. Schade die door onzorgvuldig gebruik ontstaat zal door de huurder vergoed worden aan de verhuurder.

Artikel 06 Verzekering
Gedurende de huurperiode dient de klant / huurder het gehuurde te verzekeren.

Artikel 07 In ontvangst nemen en controle van de goederen
Bij het aanleveren van de goederen dient de klant/huurder deze te controleren op juistheid en aantallen. Klachten achteraf kunnen wij niet behandelen.
 
Artikel 08 Levering goederen 
Bij levering goederen  zal er 1 volwassen persoon aanwezig moeten zijn om hulp te bieden.
 
Artikel 09 Overmacht en aansprakelijkheid
Onder overmacht wordt verstaan: Alle omstandigheden die nakoming van een overeenkomst zowel blijvend als tijdelijk verhinderen, onafhankelijk van de wil van EES in deze. Er kan redelijkheidshalve niet van  EES worden verwacht dat voor elk verhuurd artikel ook een vervangend artikel aanwezig is, welk in geval van schade of defecten omgeruild kan worden. EES kan nooit aansprakelijk worden gesteld indien er door overmacht niet terstond gehuurde artikelen geruild kunnen worden. Ook als de klant ons in gebreke stelt kan dit nooit tot aansprakelijkheid in welke vorm dan ook leiden.
 
Artikel 10 Gebruiksaanwijzing
De verhuurder zal bij aflevering van de tapinstallatie een duidelijke instructie geven aan  de huurder/ klant  Deze verplicht zich om deze op te volgen alvorens hij tot gebruik van de tapinstallatie overgaat.(zie ook artikel 11).
 
Artikel 11 Verlies, verduistering en schade
Bij schade, verlies e.d. welke toegebracht wordt aan goederen van EES  (hieronder wordt ook verstaan: schade door foutief gebruik, zoekraken, verduistering, zorgeloos gebruik, diefstal, waardeloos of onbruikbaar maken van goederen)al dan niet door toedoen van de huurder verklaart de klant / huurder de schade volledig te vergoeden tegen de waarde van nieuw te verwerven goederen of delen hiervan. De klant / huurder is verplicht preventieve maatregelen te nemen om schade of diefstal voor zover mogelijk is uit te sluiten. De klant heeft een onvoorwaardelijke teruggaafplicht van de gehuurde goederen ten opzichte van EES.
 
Artikel 12 Einde huurperiode
Bij het verstrijken van de schriftelijk overeengekomen huurperiode heeft de klant / huurder een teruggaaf plicht welke inhoudt dat de gehuurde goederen dan per ommegaande worden aangeboden aan de verhuurder die deze komt ophalen.
 
Artikel 13 Betalingen 
De klant / huurder verplicht zich om alle in rekening gebrachte bedragen te voldoen.  
 

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd d.d. 23 mei 2011 bij de kvk limburg onder nr. 14092863.